Development of innovative methodological support for marine gravimetric surveys

V.N. Koneshov, L.K. Zheleznyak, V.N. Soloviev, P.S. Mikhailov

DOI: 10.21455/std2017.4-1

3

 

 

ATLANTIDA3.1_2014, a software for earth tide prediction: new version

Е.А. Spiridonov, V.D. Yushkin, О.Yu. Vinogradova, L.V. Afanasyeva

DOI: 10.21455/std2017.4-2

19

 

 

Space experiment “AVIS”: development of technologies for creation and application of multifunctional pico- and nanosatellite platforms

B.F. Nesterov, V.M. Chmyrev, V.S. Shutov, A.M. Alimov

DOI: 10.21455/std2017.4-3

 

37